Arduino MKR WAN 1300

Gerhard Peter

Initiator

Posted on 08-01-2018

* Bezugsquelle D

https://store.arduino.cc/mkr-wan-1300
http://rootsaid.com/install-setup-mkr-wan-1300-arduino-ide/

TTN Berlin community on Twitter](http://www.twitter.com/ttnberlin)
Der neue Berliner LoRaWAN e-mail Verteiler. Subscription mit leerer mail an:
lorawan-subscribe@yahoogroups.de . Eine Mitgliedschaft bei yahoo! ist deswegen NICHT erforderlich!
neu: https://www.facebook.com/groups/ttn.berlin/